Energiecontract opzeggen: alles over opzegvergoeding en opzegtermijn (2023)

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

 • Lees meer over cookies

Overstappen, vergelijken en verhuizen

Energiecontract opzeggen: alles over opzegvergoeding en opzegtermijn (2)

Hebt u een energiecontract voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1, 2 of 3 jaar? In die tijd kunt u niet zomaar van het contract af. Vaak moet u dan een opzegvergoeding betalen. En u moet altijd rekening houden met een opzegtermijn.

Let op

Energieleveranciers bieden in 2022 en begin 2023 bijna geen contracten aan met een vast tarief en een bepaalde looptijd. Dit komt doordat de energieprijzen zo hoog zijn. En omdat onzeker is hoe de prijzen zich ontwikkelen. Energieleveranciers zijn wel verplicht een modelcontract aan te bieden. Dit is een contract voor onbepaalde tijd. Het tarief van dit contract is variabel. Dat betekent dat de energieleverancier de prijzen kan verhogen of verlagen. De tarieven en voorwaarden van het modelcontract vindt u op de website van de leverancier.

De opzegtermijn van een energiecontract is 30 dagen. Deze opzegtermijn begint op de dag nadat u opzegt. Het maakt niet uit of u een contract voor 1, 2 of 3 jaar hebt. Of een contract voor onbepaalde tijd.

Zegt u in de vaste periode op? Houd dan rekening met een opzegvergoeding. Dit is een bedrag dat u moet betalen aan uw energieleverancier als u zelf uw contract stopzet voordat de afgesproken tijd voorbij is. Pas na de vaste periode kunt u zonder kosten overstappen.

Tip

U hoeft niet zelf op te zeggen als u overstapt. Uw nieuwe energieleverancier regelt uw opzegging. Uw oude energieleverancier maakt dan een eindafrekening. Daarvoor zijn uw laatste meterstanden nodig. Hebt u een slimme meter? Deze geeft de meterstanden automatisch door.

U kunt op 4 momenten uw energiecontract opzeggen of laten opzeggen:

1 Voordat uw energiecontract afloopt

Hebt u een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar? En is deze looptijd nog niet voorbij? Opzeggen kan, maar de energieleverancier mag u om een opzegvergoeding vragen. Dat moet hij u wel vertellen bij het afsluiten van het contract.

Wilt u weten of u moet betalen? Kijk in uw energiecontract of in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier.

2 Op het moment dat uw energiecontract afloopt

U hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen. Laat uw leverancier wel minimaal 30 dagen voor het einde van uw contract weten dat u op die datum wilt stoppen.

3 Na de einddatum van uw energiecontract

Na de einddatum mag uw leverancier uw contract stilzwijgend verlengen voor onbepaalde tijd. U krijgt dan een variabel tarief. Dit kan hoger of lager zijn dan het tarief van uw oude contract. Na een opzegtermijn van 30 dagen mag u overstappen naar een nieuw contract bij dezelfde leverancier, of naar een nieuwe leverancier. U hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen.

4 Als uw energieleverancier de tarieven verandert

Hebt u een contract met variabele tarieven? Dan mag de energieleverancier de tarieven veranderen. In de algemene voorwaarden moet staan wanneer dat mag. De leverancier moet u minimaal 30 dagen van tevoren informeren over de nieuwe tarieven. Dan kunt u opzeggen en overstappen. U hebt een opzegtermijn van 30 dagen. U hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen.

Let op

Gaat u verhuizen, emigreren of samenwonen en moet u het contract opzeggen voor het is afgelopen? Dan betaalt u mogelijk een opzegvergoeding. Uw energieleverancier kan geen energie meer aan u leveren, maar heeft dit al wel voor u ingekocht.

 • Wat doe ik met mijn energiecontract als ik ga verhuizen?

De hoogte van uw opzegvergoeding hangt af van het energiecontract dat u hebt. En van het moment waarop u stopt. U moet kijken hoe lang het nog zou duren voordat het contract afloopt als u gewoon was doorgegaan. In het schema ziet u hoeveel u dan maximaal moet betalen:

Opzegvergoeding voor energiecontracten

hoe lang zou het nog duren voordat het contract afloopt?hoeveel moet u maximaal betalen?
korter dan 1,5 jaar50 EUR
1,5 - 2 jaar75 EUR
2 tot 2,5 jaar100 EUR
langer dan 2,5 jaar125 EUR

Uw energieleverancier mag dit voor gas en voor elektriciteit aan u vragen. Stopt u met allebei? Dan betaalt u maximaal het dubbele bedrag.

Nieuwe regels in het voorjaar 2023

De regels voor de opzegvergoeding van energiecontracten gaan binnenkort veranderen, waarschijnlijk op 1 april 2023. De energieleverancier maakt verlies omdat hij energie voor u heeft ingekocht en u gaat het niet meer afnemen. De opzegboete wordt gelijk aan het verlies dat uw leverancier maakt omdat u het contract niet uitzit. Deze nieuwe regels gaan gelden voor nieuwe contracten die na 1 april 2023 zijn afgesloten.

Uw leverancier berekent voor u hoe hoog uw opzegvergoeding is. Hij schat het aantal kWh’s voor elektriciteit en kuub (m3) voor gas die u nog zou verbruiken tot het einde van de contractsduur. U betaalt per geschatte kWh en m3 een bedrag. Dat bedrag is het verschil tussen uw contracttarieven en de huidige tarieven van uw leverancier bij een vergelijkbaar contract. Uw energieleverancier legt u duidelijk uit hoe hij uw opzegvergoeding heeft berekend.

Gaat u overstappen? Als u een nieuw contract afsluit bij een nieuwe leverancier, dan schat uw oude leverancier de opzegvergoeding meteen in. Ook vertelt uw oude leverancier hoe hij de opzegvergoeding heeft berekend. Uiterlijk bij de eindafrekening krijgt u de definitieve opzegvergoeding.

Tip: Denkt u aan overstappen? Vraag uw leverancier hoe hoog uw opzegvergoeding is. Uw leverancier moet uw opzegvergoeding meteen inschatten.

In deze situaties betaalt u geen opzegvergoeding:

 • de tarieven van uw contract zijn lager dan de huidige tarieven
 • u zegt op binnen 7 dagen voordat uw vaste contract eindigt

Uw energieleverancier moet u zo snel mogelijk om een opzegvergoeding vragen. Dat moet uiterlijk bij de eindafrekening. De eindafrekening moet u binnen 6 weken na uw overstap krijgen.

Hebt u met uw nieuwe energieleverancier een datum afgesproken voor de overstap? Dan moet hij zich hieraan houden. Heeft uw nieuwe leverancier u eerder overgenomen dan was afgesproken? En brengt uw oude leverancier u een opzegvergoeding in rekening? Of vervalt hierdoor uw actiekorting? Dan komt uw nieuwe energieleverancier het contract niet na. U kunt uw schade verhalen op uw nieuwe energieleverancier.

Let op

Energieleveranciers moeten een vergunning hebben. Lees meer over energieleveranciers met een vergunning.

Geeft uw leverancier aan dat hij de levering van energie stopt? Of dat hij het contract verandert? Bijvoorbeeld omdat de energieprijs te hoog is geworden? Dat mag niet zomaar. En het hangt soms af van wat u hebt afgesproken in de algemene voorwaarden bij uw contract.

Wilt u niet dat uw energieleverancier het contract opzegt? Stuur de leverancier een brief of e-mail. Wijs de leverancier erop dat hij de overeenkomst niet mag beëindigen en de levering van energie niet mag stoppen.

 • Mijn energieleverancier wil de tarieven verhogen of de levering stoppen. Mag da…

Hebt u vragen over uw contract? Wij kunnen u geen antwoord geven over algemene voorwaarden. Met vragen of voor individuele bijstand kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Zegt uw leverancier uw contract op omdat u niet betaald hebt? Of niet op tijd? Dat mag niet zomaar. Daar gelden strenge regels voor.

 • Ik kan mijn energierekening niet (op tijd) betalen. Wat moet ik doen? | ACM Con…

Hebt u bij de start van uw energiecontract een welkomstcadeau of welkomstpremie gekregen? En zegt u dat contract binnen een jaar op, of stapt u over naar een andere energieleverancier? Dan mag uw oude leverancier eisen dat u het welkomstcadeau of de welkomstpremie terugbetaalt. U houdt zich namelijk niet aan het contract. Dit moet staan in de algemene voorwaarden bij uw contract.

U hoeft nooit meer geld terug te betalen dan de welkomstpremie. Hebt u een cadeau gekregen? Dan hoeft u nooit meer te betalen dan het cadeau nu waard is. En het bedrag mag nooit hoger zijn dan 50 euro.

Nieuwe regels in het voorjaar 2023

De regels voor de welkomstpremie of welkomstcadeau bij energiecontracten gaan binnenkort veranderen, waarschijnlijk op 1 april 2023. Zegt u op binnen 6 maanden nadat uw contract is ingegaan? Dan mag uw leverancier eisen dat u de welkomstpremie terugbetaalt. U hoeft nooit een hoger bedrag terug te betalen dan de welkomstpremie.

U hoeft de welkomstpremie niet terug te betalen als u het bedrag te laat heeft gekregen. Wanneer is het te laat? Als u de welkomstpremie later krijgt dan de betaling van het tweede termijnbedrag.

Kreeg u een welkomstcadeau dat geen geld was? Dan hoeft u het cadeau niet terug te geven of geld hiervoor te betalen.

Veel energieleveranciers hebben samen afspraken gemaakt over het overstappen. Wilt u van energieleverancier veranderen? U kunt in de 'Gedragscode Consument en Energieleverancier' lezen aan welke regels energieleveranciers zich moeten houden bij een overstap.

Brengt uw energieleverancier een te hoge opzegvergoeding in rekening? Stuurt hij de rekening hiervoor niet binnen 6 weken na uw overstap of verhuizing? Of vraagt uw oude energieleverancier een opzegvergoeding doordat uw nieuwe energieleverancier u te vroeg overnam? En wil de leverancier het probleem niet oplossen? Schrijf dan een brief of e-mail naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

 • Voorbeeldbrief - Algemene klacht aan energiebedrijf

Los het nu op!

 • Voorbeeldbrief - Algemene klacht aan energieleverancier

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

 • Uw recht halen
 • Doe uw melding bij ACM ConsuWijzer

Zie ook

 • Tips bij het kiezen van een energieleverancier
 • Wat doe ik met mijn energiecontract als ik ga verhuizen?
 • Aanbod op maat: een begrijpelijk aanbod van de energieleverancier

Print

Feedback geven over deze pagina

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 01/30/2023

Views: 6545

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.